hash = hashes[i].split('=');
vars.push(hash[0]);
vars[hash[0]] = hash[1];
}
return vars;
},
_uparam=hashurl();
var _sf={};
if (typeof _uparam["co"]!="undefined"){
_sf.co=_uparam["co"];
if (typeof _uparam["re"]!="undefined"){
_sf.re=_uparam["re"];
}else{
_sf.re;
}
if (typeof _uparam["rpl"]!="undefined"){
_sf.rpl=_uparam["rpl"];
}
}else{
_sf.co=71;
}
cd=new Date();

if ((typeof _uparam["df"]!="undefined")&&_Str2Date(_uparam["df"])){
_sf.datef=_uparam["df"];
cd=_Str2Date(_uparam["df"]);
}else{
cd.setDate(cd.getDate()+2)
_sf.datef=cd.getDate()+"."+(cd.getMonth()+1)+"."+cd.getFullYear();
}

if ((typeof _uparam["dt"]!="undefined")&&_Str2Date(_uparam["df"])){
_sf.datet=_uparam["dt"];
}else{
cd.setDate(cd.getDate()+20)
_sf.datet=cd.getDate()+"."+(cd.getMonth()+1)+"."+cd.getFullYear();
}

if (typeof _uparam["ct"]!="undefined"){
_sf.ct=_uparam["ct"];
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61